SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

Hravé učenie
15.3.2023
KURZ RÓMSKEHO JAZYKA
1.2.2023 - 31.3.2023

Deň Slnka - "Kam nechodí slnko, tam chodí lekár"

Jar k nám priniesla so sebou usmievavé slniečko, práve preto sme si dňa 3. mája s deťmi pripomenuli Deň Slnka. Tento deň sme si vysvetlili z hľadiska dôležitosti Slnka pre život na našej Zemi.
Deň Slnka - "Kam nechodí slnko, tam chodí lekár"
Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

V rámci projektu „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ sa v programovej oblasti Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov za účelom zvyšovania etnického povedomia a sebavedomia detí s rómskym rodným jazykom a rozvoja mäkkých zručností u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci mesta Moldava nad Bodvou a partnera projektu mesta Medzev v dňoch 19. - 22. apríla 2022 mali príležitosť ôsmi rómski žiaci a pedagogickí asistenti z troch moldavských škôl a zo ZŠ Grudschule Medzev a navštíviť odbor romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Dopravný deň

Dopravný deň

Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti už v predškolskom veku, a práve preto sa v piatok 29. apríla 2022 v Materskej škole Veselá zebra uskutočnil DOPRAVNÝ DEŇ.
Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Rodina je primárna sociálna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému. Tieto predkladané vzory môžu niesť nielen kladné, ale aj záporné znaky a tie ovplyvnia správanie a postoje dieťaťa v ďalších sociálnych kontaktoch ako v spoločnosti, tak aj v škole.
Vedomostný kvíz s BAFF SA

Vedomostný kvíz s BAFF SA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnilo súťažno - zábavné dopoludnie pod vedením Mgr. Rudolfa Rusňáka z BAFF SA o.z.
Eko deň

Eko deň

Dňa 22. apríla 2022 sa aj naše Multifunkčné centrum zapojilo do náučno - zábavného EKO DŇA.
Získanie nových vedomostí a informácií o programe INFORMATIKA S EMILOM

Získanie nových vedomostí a informácií o programe INFORMATIKA S EMILOM

Pracovné stretnutie s pedagógmi I. stupňa ZŠ Severná zamerané na metódu vyučovania informatiky v škole.
Medzinárodný deň bez násilia

Medzinárodný deň bez násilia

V spolupráci s príslušníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru Košice-okolie sme priblížili deťom násilie ako také, páchané deťmi viackrát v dôsledku nevedomosti.
Svetový deň vody

Svetový deň vody

Tohtoročný Svetový deň vody sme si pripomenuli aj my krátkou enviroaktivitou a čistením okolia rieky Bodva v spolupráci s Komunitným centrom v Moldave nad Bodvou.
Moldavské hry bez hraníc

Moldavské hry bez hraníc

V sobotu 26. marca 2022 zorganizovalo mesto Moldava nad Bodvou v Športovom areáli Pod kopcom zábavné popoludnie pod názvom „Moldavské hry bez hraníc“ zamerané na vzájomné spoznávanie sa, nadväzovanie priateľstiev aj s našimi odídencami z Ukrajiny.