SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Poďakovanie za podporu

Multifunkčné centrum pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou ďakuje za podporu!

Projekt „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.“ získal grant z Nórska v sume 710 436,- €. Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je:
- zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré by bolo koordinačným centrom pre ďalšie centrá, ktoré pracujú s mládežou a deťmi v Moldave nad Bodvou;
- zlepšenie úrovne komunikácie a spolupráce existujúcich centier venujúcich sa deťom a mládeži v Moldave nad Bodvou;
- zabezpečenie vysokokvalitných služieb pre deti a mládež v rôznych oblastiach: zdravotníctvo, vzdelávanie, nediskriminácia, zamestnanosť


Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.