SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Domov

IT kemp
12. - 15. 8. 2024

Nábor do folklórneho súboru

V utorok 10. mája 2022 sme mali 2.kolo náboru do folklórneho súboru. Veľmi nás teší záujem detí aj rodičov, ktorí k nám zavítali v hojnom počte.
Nábor do folklórneho súboru
Svetový deň hygieny rúk - MŠ Százszorszép

Svetový deň hygieny rúk - MŠ Százszorszép

Heslom Svetového dňa je „Bezpečná zdravotná starostlivosť - je vo vašich rukách“. Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Hygiena rúk je nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej.
Svetový deň hygieny rúk

Svetový deň hygieny rúk

Každý rok 5. mája si pripomíname Svetový deň hygieny rúk. Tento deň býva sprevádzaný kampaňou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s názvom „Save lives - Clean your hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“).
Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Dajengero rakhiben - stretnutie mamičiek

Prvé stretnutie edukácie rómskych matiek v spolupráci s Komunitným centrom Moldava bolo zamerané na poučenie o hygienickej starostlivosti o novorodenca, správnosti dojčenia, sledovania zdravotného stavu novorodenca, upozornenie na správnu výživu matky a dieťaťa.
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Na stretnutí pracovníkov Komunitného Centra, pedagógov a sociálnych asistentov MŠ Százszorszép sa mamičky budúcich predškolákov v spoločnej diskusii dozvedeli o dôležitosti pravidelnej dochádzky detí do MŠ, spôsobe a formalitami spojenými so zápisom.
Nábor do folklórneho súboru

Nábor do folklórneho súboru

Veľmi pekne ďakujeme všetkým deťom, tanečníkom a tanečniciam, aj ich rodičom, ktorí dnes prišli k nám. Boli ste skvelí! Veď posúďte sami.
Deň Slnka - "Kam nechodí slnko, tam chodí lekár"

Deň Slnka - "Kam nechodí slnko, tam chodí lekár"

Jar k nám priniesla so sebou usmievavé slniečko, práve preto sme si dňa 3. mája s deťmi pripomenuli Deň Slnka. Tento deň sme si vysvetlili z hľadiska dôležitosti Slnka pre život na našej Zemi.
Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

Exkurzia na Karlovej univerzite v Prahe

V rámci projektu „Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou“ sa v programovej oblasti Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov za účelom zvyšovania etnického povedomia a sebavedomia detí s rómskym rodným jazykom a rozvoja mäkkých zručností u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v spolupráci mesta Moldava nad Bodvou a partnera projektu mesta Medzev v dňoch 19. - 22. apríla 2022 mali príležitosť ôsmi rómski žiaci a pedagogickí asistenti z troch moldavských škôl a zo ZŠ Grudschule Medzev a navštíviť odbor romistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Dopravný deň

Dopravný deň

Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti už v predškolskom veku, a práve preto sa v piatok 29. apríla 2022 v Materskej škole Veselá zebra uskutočnil DOPRAVNÝ DEŇ.
Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Rodina je primárna sociálna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému. Tieto predkladané vzory môžu niesť nielen kladné, ale aj záporné znaky a tie ovplyvnia správanie a postoje dieťaťa v ďalších sociálnych kontaktoch ako v spoločnosti, tak aj v škole.