SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Základné informácie

Názov projektu:
„Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.“

Číslo projektu:
LDI01005

Program: 
Miestny rozvoj a inklúzia
Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Prijímateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou

Priamymi cieľmi projektu sú:
- zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré by bolo koordinačným centrom pre ďalšie centrá, ktoré pracujú s mládežou a deťmi v Moldave nad Bodvou;
- zlepšenie úrovne komunikácie a spolupráce existujúcich centier venujúcich sa deťom a mládeži v Moldave nad Bodvou;
- zabezpečenie vysokokvalitných služieb pre deti a mládež v rôznych oblastiach:
     - zdravotníctvo
     - vzdelávanie
     - nediskriminácia
     - zamestnanosť

Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 835 808,- €
Výška projektového grantu: 710 436,- €
Spolufinancovanie projektu: 125 372,- €

Rozdelenie projektového grantu:
Projektový grant prijímateľa: 674 496,- €
Projektový grant Partnera 1: 17 340,- €
Projektový grant Partnera 2: 18 600,- €

Trvanie projektu:
26.5.2021 - 30.4.2024