SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou

- Moldava nad Bodvou zatiaľ nedisponuje koncepciou rozvoja práce s mládežou.

- Vypracovanie tohto dokumentu je jednou z aktivít tohto projektu.

Koncept bude mať nasledujúce časti:

- Analytická časť:
analýza súčasného stavu; SWOT analýza;
analýza potrieb a záujmov mládeže; atď.

- Praktická časť:
vízia a ciele konceptu; konkrétne kroky a intervencie; zdroj financovania;
monitorovanie a hodnotenie implementovaných akcií, atď.