SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Na stretnutí pracovníkov Komunitného Centra, pedagógov a sociálnych asistentov MŠ Százszorszép sa mamičky budúcich predškolákov v spoločnej diskusii dozvedeli o dôležitosti pravidelnej dochádzky detí do MŠ, spôsobe a formalitami spojenými so zápisom.


Inštitucionálna predškolská výchova, ktorá sa realizuje v materských školách predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku.
Od 1. januára 2021 vstúpila do platnosti novela školského zákona o povinnom roku predprimárneho vzdelávania, ktorá je z hľadiska zvyšovania predprimárnej zaškolenosti detí z MRK a realizácie desegregačných opatrení významným krokom.
Na stretnutí pracovníkov Komunitného Centra, pedagógov a sociálnych asistentov MŠ Százszorszép sa mamičky budúcich predškolákov v spoločnej diskusii dozvedeli o dôležitosti pravidelnej dochádzky detí do MŠ, spôsobe a formalitami spojenými so zápisom.
V budúcnosti sa plánujú ďalšie spoločné hravé popoludnia na nadväzovanie vzťahov s deťmi.