SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Ukončenie kurzu rómskeho jazyka

Prihlásení účastníci z radov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, pomocných vychovávateľov a sociálnych pracovníkov z výchovno-vzdelávacích inštitúcií z Moldavy nad Bodvou a okolia si počas mesiacov február a marec osvojovali základy rómskeho jazyka. Pri svojej práci sa totiž denne stretávajú s deťmi a ich zákonnými zástupcami, u ktorých často narážajú na jazykovú bariéru.


Cieľom kurzu bolo nadobudnúť jednoduchú komunikačnú kompetenciu v rómskom jazyku vzťahujúcu sa na bežné situácie pri výkone danej profesie v kategórii základného repertoára slov, jednoduchých fráz, základných gramatických štruktúr a typov viet.
Záverečné stretnutie 23 účastníkov kurzu rómskeho jazyka sa uskutočnilo dňa 29. marca 2023 v Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou. Svojimi vytvorenými praktickými aktivitami, pracovnými listami, projektmi, rôznorodosťou cvičení a hier preukázali svoje nadobudnuté vedomosti v oblasti slovnej zásoby, základných fráz, tvorby viet a komunikácie.
Lektor PhDr. Karol Horváth - absolvent štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka v Prahe bol s nadobudnutými vedomosťami svojich zverencov nad mieru spokojný, každý z nich si okrem certifikátu vyslúžil aj veľkú pochvalu. 
Teší nás pozitívna spätná väzba účastníkov kurzu, a preto plánujeme v budúcnosti v ňom pokračovať.