SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Kurz rómskeho jazyka - štartujeme

Učiť sa rómsky jazyk sa rozhodlo 25 prihlásených účastníkov z radov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, pomocných vychovávateľov a sociálnych pracovníkov z výchovno-vzdelávacích inštitúcií z Moldavy nad Bodvou a okolia. Pri svojej práci sa totiž denne stretávajú s deťmi a ich zákonnými zástupcami, u ktorých často narážajú na jazykovú bariéru.


Prvé informačné stretnutie záujemcov o absolvovanie kurzu rómskeho jazyka sa uskutočnilo dňa 1. februára 2023 v Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou.
Vďaka veľkému počtu prihlásených účastníkov otvárame 2 skupiny začiatočníkov, ktoré sa budú stretávať každú stredu počas mesiacov február a marec. Vzdelávanie bude viesť lektor PhDr. Karol Horváth - absolvent štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka v Prahe.
Cieľom kurzu je nadobudnúť jednoduchú komunikačnú kompetenciu v rómskom jazyku vzťahujúcu sa na bežné situácie pri výkone danej profesie v kategórii základného repertoára slov, jednoduchých fráz, základných gramatických štruktúr a typov viet.
V mesiaci apríl plánujeme nadviazať na toto vzdelávanie kurzom pre pokročilých.