SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Záverečná konferencia projektu

Tak ako sme projekt slávnostne otvorili na otváracej konferencii vo februári 2022, tak sme ho v utorok 30. apríla 2024 "symbolicky" ukončili prostredníctvom záverečnej konferencie. Bola to pre všetkých výnimočná príležitosť zdieľať úspechy, skúsenosti a vízie do budúcnosti.


Tento projekt sa realizoval v rámci programu Miestny rozvoj a inklúzia.
Bol podporený Nórskom z Nórskych grantov spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou.
Hlavným cieľom projektu bolo zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré by bolo koordinačným centrom pre ďalšie centrá, ktoré pracujú s mládežou a deťmi v Moldave nad Bodvou; zlepšenie úrovne komunikácie a spolupráce existujúcich centier venujúcich sa deťom a mládeži v Moldave nad Bodvou,  ako aj zabezpečenie vysokokvalitných služieb pre deti a mládež v rôznych oblastiach – zdravotníctvo, vzdelávanie, nediskriminácia, zamestnanosť.
Po skvelom hudobnom úvode v podaní spevokolu SAVORENGE ZŠ s VJM – Szepsi Alapiskola  privítala hostí riaditeľka Multifunkčného centra Mgr. Sylvia Strámová. Pozvanie na konferenciu prijala aj správkyňa programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ing. Jana Dacková, ktorá sa prihovorila k  pozvaným hosťom. Následne sa všetkým zainteresovaným, ktorí stáli pri zrode a realizácii projektu poďakoval primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský. V rámci výbornej spolupráce zhrnuli výsledky projektu zapojený partneri  - primátor mesta MEDZEV – Ing. Mgr. Radoslav Gedeon, riaditeľ SCŠ Mgr. Istvána Nagya ako aj mládežnícky vedúci PhDr. Rudolfa Rusňáka z Občianskeho  združenia BAFF SA.
Za oblasť športu zhodnotil výsledky zrealizovaných aktivít riaditeľ MŠK Tibor Podracki a za aktivitu Menšie rozdiely = väčšie šance odborný zamestnanec Komunitného centra Dávid Rybár.
Odprezentovali sme takmer 3 roky úsilia, náročnej no krásnej práce s mládežou v Moldave nad Bodvou a jej okolí.
Za toto obdobie sme zorganizovali vyše 230 podujatí aj vďaka partnerom, lektorom, spolupracujúcim výchovnovzdelávacím inštitúciám, ďalším organizáciám, jednotlivcom, ktorí s nami počas celého trvania projektu s odvahou a nadšením spolupracovali na každej aktivite, workshope, stretnutí, besede alebo vzdelávaní, počas ktorých sa nadviazali nové kontakty a priateľstvá.
Pokračovaním konferencie bolo kultúrne podujatie pod názvom: „FAREBNÝ SVET UMENIA v zrekonštruovaných priestoroch starého kina, ktoré opäť ožilo a stalo sa priestorom, ktorý spája hudbou, umením, tradíciami ľudí rôznych národností.
Svoje hudobné, spevácke i recitačné nadanie nám predstavili deti z moldavských materských i základných škôl, ZUŠ Medzev, ZUŠ Moldava nad Bodvou. Hudobnú pestrosť ukončil hlavný hosť programu hudobné teleso ART ORCHESTRA.
Multifunkčné centrum, ktoré sa podarilo zrekonštruovať, nie je len stavba, ale symbol solidarity, inklúzie, nových možností a nádeje pre našu komunitu.