SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Stop závislostiam - preventívna prednáška

V dňoch 20. a 21. septembra 2023 zorganizovala Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež interaktívnu prednášku pre žiakov 5. a 6. ročníka s psychologičkou Centra prevencie a poradenstva z Košíc s cieľom znížiť počet detí, ktoré pri riešení svojich problémov siahnu po drogách a iných závislostiach.


Drogy a ich šírenie sa stávajú čoraz naliehavejším spoločenským problémom, preto sa v školskom programe venuje veľká pozornosť práve prevencii.