SKEN
    
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Preventívna prednáška - Záškoláctvo, jeho príčiny a zodpovednosť

Rodina je primárna sociálna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému. Tieto predkladané vzory môžu niesť nielen kladné, ale aj záporné znaky a tie ovplyvnia správanie a postoje dieťaťa v ďalších sociálnych kontaktoch ako v spoločnosti, tak aj v škole.


Rodina je primárna sociálna skupina, ktorá sa po narodení dieťaťa stáva jeho prvým socializačným činiteľom. V rodine dieťa od narodenia získava predstavy o pravidlách a modeloch správania sa v spoločnosti a začleňuje ich do svojho hodnotového systému. Tieto predkladané vzory môžu niesť nielen kladné, ale aj záporné znaky a tie ovplyvnia správanie a postoje dieťaťa v ďalších sociálnych kontaktoch ako v spoločnosti, tak aj v škole.
Vzdelávanie na základných školách je pre rozvoj a prípravu dieťaťa základom ich budúcnosti. Škola je však len jednou časťou výchovného-vzdelávacieho celku, väčšiu časť tvorí výchova rodinná. Preto bolo našim úsilím v spolupráci s rodičmi žiakov, príslušníkmi OR PZ KS Pavlom Czerankom a Gabrielom Gállom, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a Komunitným Centrom spoločne riešiť problém záškoláctva a mieru zodpovednosti rodičov za výchovu a vzdelávanie svojich detí. Prednáška sa uskutočnila 27. apríla 2022.